KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych informujemy, że:

1)     Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Miejski Żłobek  z siedzibą w Siedlcach przy ul. Stefana Batorego 2.

 

  2) Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  i                                art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art.  3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3      (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).

 

3)  Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają                          z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa  (np. MOPR) .

 

4)   Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów ustawowych, a po tym czasie przez okres wymagany przez                                                     przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

5)   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez administratora.

 

7)     Podanie danych osobowych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

 

8)      Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa dziecka w rekrutacji  do Miejskiego Żłobka.

 

9)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:

iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie 25 7943757.

 

 

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna – osoby odbierające dziecko ze żłobka
  2. Klauzula informacyjna dla ubiegających się o pracę
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.