INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE KORONAWIRUSA

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

Warszawa, 27.02.2020 r.

 

 

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

a)      kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

b)      kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

– miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

 

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

·         należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)

·         lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

•         należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,

•         lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

·         należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

WAŻNE!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

 

j.

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

·         pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,

·         prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,

·         osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,

·         ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

·         pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

·         poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

·         jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

·         Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.

·         W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.

·         Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.

·         Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

 

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

a)       bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

b)      pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

 

 

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

1.       Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

2.       Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 

3.       Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 

4.       Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 

5.       Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 

6.       Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

7.       Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy
starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

8.       Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

 

9.       Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

 

10.   Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

 


[1] Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2] Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi  z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3] Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego  potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4] Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

 

Kalendarium imprez i spotkań organizowanych w

 Miejskim Żłobku 2019/2020

Listopad 2019 :

– 25 listopad „Dzień Pluszowego Misia”- Przedstawienie teatralne dla dzieci przygotowane przez opiekunów pt. „Miś Fąfeluszek”

Grudzień 2019

– 5 grudnia „Mikołajki”- spotkanie z Mikołajem, zabawa przy muzyce – Przedstawienie teatralne dla dzieci przygotowane przez „ Bąbelkowe Animacje”

– od 10 grudnia zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy. Zebrane pieniążki zostaną przeznaczone na organizację „Dnia Rodziny”

Styczeń 2020

– Bal karnawałowy – „przebierańców”

– „Dzień Babci i Dziadka”

Marzec

„Powitanie wiosny” – teatrzyk dla dzieci

Maj 2020

– 08.05.2020 r godz. 10.30 spektakl dla dzieci pt. „Kruszynka”

Czerwiec 2020

– 25.06.2020 godz. 9.00 spektakl dla dzieci pt; „Przygody wesołego Psiuncia”

–   „Dzień Rodziny – Festyn Rodzinny”

–  Zakończenie roku żłobkowego (data zostanie podana do wiadomości)

WIOSNA

Przystąpienie do współrealizacji projektu BIO dla Mamy i Dziecka, akronim BIO Mamma, finansowanego przez Fundację Carrefour.

Celem edukacyjnym projektu jest podniesienie w Polsce wschodniej świadomości dotyczącej żywności ekologicznej wśród kobiet w ciąży,

matek małych dzieci do lat 6 oraz personelu placówek powiązanych z tą grupą społeczną.

…………DODATKOWE SPOTKANIA……………………………….

1.   Spotkania indywidualne  dla rodziców. Informacje o postępach dziecka – „Arkusz obserwacji dziecka”. Terminy spotkań zostaną podane przez opiekunów poszczególnych grup.

2.   Spotkania indywidualne  z LOGOPEDĄ I TERAPEUŁTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Szanowni Rodzice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.08.11r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1086 z póżn. zm.) wprowadzono dla dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, szczepienie ochronne przeciwko ospie wietrznej jako bezpłatne szczepienie obowiązkowe. Zostało ono wprowadzone dla tej grupy dzieci jako grupy wysokiego ryzyka zakażenia ospą wietrzną ze względu na czasowe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego.

Słów kilka o ospie wietrznej

Ospa wietrzna to wysoce zaraźliwa choroba zakaźna wywoływana przez wirus Varicella-zoster virus. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni ludzi i pośrednio przez kontakt z przedmiotami świeżo zanieczyszczonymi wydzieliną z pęcherzyków od chorej osoby. Choroba rozwija się przez ok. 11-21 dni od zakażenia  wirusem.

Na początku stwierdza się łagodne objawy kliniczne takie jak brak apetytu, ból głowy, osłabienie, niewysoka gorączka. Wysypka pojawia się po kilku dniach, zwykle ze wzrostem temperatury do 38-39OC, w kilku rzutach i zmienia się, przechodząc od fazy plam do pęcherzyków z treścią, krost i krótko utrzymujących się blizn. Wysypka w różnych fazach (od pęcherzyków do strupów), występuje nieregularnie na całym ciele, również na skórze owłosionej, śluzówkach jamy ustnej i innych, nawet na spojówkach i rogówce. Wysypce tej towarzyszy silny świąd. Dodatkowo może też wystąpić powiększenie węzłów chłonnych  na potylicy lub karku, lekkie zaczerwienienie gardła i suchy kaszel.

Ospa wietrzna to nie zawsze łagodna choroba

Przebieg ospy wietrznej najczęściej łagodny u dzieci, u młodzieży i dorosłych może charakteryzować się znacznym nasileniem objawów. Ryzyko wystąpienia powikłań po zachorowaniu wzrasta wraz z wiekiem.

Jako powikłania po zachorowaniu na ospę wietrzną mogą wystąpić: najczęściej wtórne zakażenia bakteryjne skóry (głównie paciorkowcowe lub gronkowcowe, niekiedy o ciężkim przebiegu, prowadzące do owrzodzeń lub wręcz martwicy tkanek), trwałe blizny, bakteryjne zapalenie płuc, rzadziej zapalenie mózgu (z objawami zaburzeń koordynacji ruchów, drżeniem mięśni), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie serca, zapalenie nerek, przy owrzodzeniach rogówki – upośledzenie widzenia. Zachorowanie na ospę wietrzną są niebezpieczne dla kobiet w ciąży – u dziecka może wystąpić niedorozwój kończyn, wady oczu, opóźnienie rozwoju  psychoruchowego, a nawet zgon.

Szczególnie niebezpieczne są zachorowania na ospę wietrzną noworodków, osób w podeszłym wieku, osób o upośledzonej odporności, chorujących na choroby nowotworowe, po przeszczepach.

Większość ludzi choruje w dzieciństwie, a ponieważ zachorowanie pozostawia odporność, powtórne zachorowania na ospę należą do rzadkości. Jednak na skutek uaktywnienia się wirusów, które pozostają po przechorowaniu w zwojach nerwowych, najczęściej przy spadku odporności organizmu, mogą pojawić się objawy półpaśca. Po kilku dniach bólu i tkliwości  skóry unerwionej przez zajęte nerwy, następuje w tym miejscu wysyp pęcherzyków przypominających pęcherzyki ospy wietrznej, nieco jednak większych i głębiej umiejscowionych, zwykle położonych po jednej stronie ciała. U części osób przez długi okres pozostaje nadwrażliwość i bolesność zaatakowanych obszarów ciała.

Jak częste są zachorowania na ospę wietrzną

Ospa wietrzna nadal jest stosunkowo częstym zachorowaniem w Polsce.

Okres sprawo-zdawczy

Liczba zachorowań na ospę wietrzną

Zapadalność czyli ilość chorych na 100 tys. mieszkańców

Polska*

Woj. mazowieckie*

Powiat siedlecki*

Polska

Woj. mazowieckie

Powiat siedlecki

Rok 2012

208 276

25 308

1157

540

478

731

Rok 2013

178 501

27 421

794

467

517

502

Rok 2014

221 577

35 321

1165

575

664

736

*Dane statystyczne pochodzą z biuletynu NIZP-PZH oraz odpowiednich meldunków Mz-56

 

Rozkład zachorowań na ospę wietrzną w grupach wiekowych na przykładzie 2013r.

Grupa wiekowa

Procentowy udział zachorowań

grupy wiekowej w całkowitej ilości zachorowań w 2012r.

Zapadalność czyli ilość chorych na 100 tys. ludności danej grupy wiekowej

0-4 lata

44,7%

3947

5-9 lat

38,5%

3599

powyżej 10 lat

16,8%

 

Jak zabezpieczyć się przed zachorowaniem na ospę wietrzną

Przed zachorowaniem można się zabezpieczyć poprzez szczepienie ochronne. W Polsce dostępna jest szczepionka przeciw ospie wietrznej o nazwie VARILRIX do stosowania u osób od ukończenia 9 miesiąca życia. Pełne szczepienie obejmuje podanie 2 dawek w odstępie co najmniej 6 tygodni pomiędzy nimi. Szczepienie to jest szczególne polecane nie tylko dzieciom przebywającym w skupiskach, ale również osobom z otoczenia chorych na choroby nowotworowe, osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych oraz kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną (zwłaszcza pracujące lub przebywające w kontakcie z dziećmi).

Rodzicu, wykonaj bezpłatne szczepienia swojego dziecka przeciwko ospie wietrznej, aby uniknąć wszystkich zagrożeń i niedogodności wiązanych z zachorowaniem. W tym celu:

–  poproś dyrekcję placówki o wydanie zaświadczenia, że Twoje dziecko obecnie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego,

– z takim zaświadczeniem udaj się z dzieckiem do swojego lekarza POZ,

– lekarz przeprowadzi wywiad i badanie dziecka, i ostatecznie dokona kwalifikacji do szczepienia,

– pamiętaj, że pełne szczepienie obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie co najmniej 6 tygodni.

Opracowanie: Sekcja Epidemiologii PSSE w Siedlcach, II 2015r.

 

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.