HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2022/2023

 

Załącznik 1 do zarządzenia nr 2/2022 r

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2022/2023

Lp Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia postępowania
1 Składanie karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka.  

15.03.2022

 

23.03.2022

2 Składanie karty  zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków określonych w kryteriach przyjęcia dziecka do żłobka (zakładka „pobieralnia”)  

04.04.2022

 

15.04.2022

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeniowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia dziecka do żłobka.  

19.04.2022

 

26.04.2022

4 Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeniowej) przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji do żłobka.  

28.04.2022 godz. 8.00

5 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.
 

28.04.2022

 

06.05.2021

6 Postępowanie uzupełniające – Składanie przez rodziców (w ciągu 7 dni) wniosków odwoławczych do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do żłobka.  

28.04.2022

 

06.05.2022

7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków odwoławczych przez rodziców.  

09.05.2022

 

10.05.2022

8 Podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.  

12.05.2022 godz. 8.00

 

9 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka z postępowania uzupełniającego.

 

 

12.05.2022

 

15.05.2022

 

Wszystkie dokumenty dla rodziców dostępne są na stronie żłobka www.zlobek.siedlce.pl w zakładce „pobieralnia”  bądź w Miejskim Żłobku. Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w placówce w podpisanej kopercie lub foli do przygotowanej w tym celu tzw. wrzutki.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.