HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2018/2019
1.  Rekrutacja do Miejskiego Żłobka będzie prowadzona                                                                                                    od 4 kwietnia 2018 r do 20 kwietnia 2018 r

2. Kartę zgłoszeniową dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci będzie można otrzymać

placówce lub pobrać ze strony internetowej żłobka (zakładka „pobieralnia”).

3. Po dokładnym i czytelnym wypełnieniu Kartę zgłoszeniową należy złożyć w placówce Miejskiego Żłobka.

4. Do  Karty zgłoszeniowej należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Miasta Siedlce oraz pozostałe załączniki, które uprawniają do otrzymania dodatkowych punktów w czasie rekrutacji (są dostępne w zakładce „pobieralnia”).

5. W okresie od 7 maja 2018 do 16 maja 2018 r będą rozpatrywane karty zgłoszeniowe dzieci  przez wewnętrzną komisję rekrutacyjną pod przewodnictwem dyrektora Miejskiego Żłobka.

6. Wywieszenie list dzieci przyjętych do żłobka na rok 2018/2019 odbędzie się dnia 21 maja 2018 r na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w żłobku.

7. Dzieci nieprzyjęte do żłobka w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc za zgodą rodziców są umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca te dzieci mają pierwszeństwo w przyjęciu.

8.. Do dnia 7 czerwca 2018 r rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzenia, że dziecko będzie korzystać od września z usług żłobka poprzez złożenie Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka (potwierdzenie dostępne na stronie żłobka lub placówce).

9. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy.

10. Do 1 września 2018 r rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zawarcia umowy z Miejskim Żłobkiem w Siedlcach.