HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2020/2021


Załącznik do zarządzenia nr 4/2020r

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2020/2021

Lp

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia postępowania

1

Składanie karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka.

09.03.2020 godz. 8.00

20.03.2020 godz. 15.00

2

Składanie karty  zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków określonych w kryteriach przyjęcia dziecka do żłobka (zakładka „pobieralnia”)

 

01.04.2020 godz. 8.00

 

17.04.2020 godz. 15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeniowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia dziecka do żłobka.

 

20.04.2020 r godz. 8.00

 

23.04.2020 r godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeniowej) przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji do żłobka.

Nowy termin ogłoszenia list zostanie podany w zakładce Aktualności

5

Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka w roku 2020/2021

Nowy termin składania potwierdzenia zostanie podany w zakładce aktualności


6

Postępowanie uzupełniające - Składanie przez rodziców (w ciągu 7 dni) wniosków odwoławczych do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do żłobka.

Nowy termin zostanie podany do wiadomości


7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków odwoławczych przez rodziców.8

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych bądź nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.


9

Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka. 

Wszystkie dokumenty dla rodziców dostępne są na stronie żłobka www.zlobek.siedlce.pl w zakładce „pobieralnia” bądź w Miejskim Żłobku.

Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w placówce.