HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2017/2018HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2017/20181. Rodzice/opiekunowi prawni dzieci obecnie uczęszczających do żłobka składają Kartę potwierdzenia kontynuacji, która będzie wydawana i przyjmowana w okresie od 15 marca 2017 r do 31 marca 2017r.

2.  Karty zgłoszeniowe dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowych będą wydawane i przyjmowane  od 3 kwietnia 2017 r do 21 kwietnia 2017 r

3. Kartę zgłoszeniową należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej żłobka.

4. Po dokładnym i czytelnym wypełnieniu Kartę zgłoszeniową należy złożyć w placówce Miejskiego Żłobka.

5. Wraz z Kartą zgłoszeniową należy złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Miasta Siedlce oraz odpowiednie pozostałe załączniki za, które

    dziecko może otrzymać dodatkowe punkty (załączniki są dostępne w zakładce "pobieralnia").

6. W okresie od 8 maja 2017 do 16 maja 2017 r będą rozpatrywane karty zgłoszeniowe dzieci  przez wewnętrzną komisję rekrutacyjną pod przewodnictwem dyrektora.

7. Dzieci nieprzyjęte do żłobka w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc za zgodą rodziców są umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca te dzieci mają  

    pierwszeństwo w przyjęciu.

8. Wywieszenie list dzieci przyjętych do żłobka na rok 2017/2018 odbędzie się dnia 18 maja 2017 r na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w żłobku.

9. Do dnia 20 czerwca 2017 r rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzenia, że dziecko będzie korzystać od września z usług żłobka poprzez złożenie 

    Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka (potwierdzenie dostępne na stronie żłobka lub placówce).

10. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy.