HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2014/20151. Rodzice/opiekunowi prawni dzieci obecnie uczęszczających do żłobka składają Kartę potwierdzenia kontynuacji, która będzie wydawana i przyjmowana w okresie od 17 marca 2014 r do 1 kwietnia 2014 r.

2.  Karty zgłoszeniowe dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowych będą wydawane i przyjmowane od 1 kwietnia 2014 r do 30 kwietnia 2014 r

3. Kartę zgłoszeniową należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej żłobka.

4. Po dokładnym i czytelnym wypełnieniu Kartę zgłoszeniową należy złożyć w placówce Miejskiego Żłobka.

5. Wraz z Kartą zgłoszeniową należy złożyć zaświadczenie o zamieszkaniu na terenie Miasta Siedlce - pobyt stały lub czasowy.

6. W okresie od 5 maja 2014 do 14 maja 2014 r będą rozpatrywane karty zgłoszeniowe dzieci  przez wewnętrzną komisję rekrutacyjną pod przewodnictwem dyrektora.

7. Dzieci nieprzyjęte do żłobka w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc za zgodą rodziców są umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca te dzieci maja pierwszeństwo w przyjęciu.

8. Wywieszenie list dzieci przyjętych do żłobka na rok 2014/2015 odbędzie się dnia 19 maja 2014 r na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w żłobku.

9. Do dnia 30 czerwca 2014 r rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzenia, że dziecko będzie korzystać od września z usług żłobka poprzez złożenie Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka (potwierdzenie dostępne na stronie żłobka lub placówce)

10.  Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy.

11. Do 1 września 2014 rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zawarcia umowy z placówką.