HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2016/2017HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2016/20171. Rodzice/opiekunowi prawni dzieci obecnie uczęszczających do żłobka składają Kartę potwierdzenia kontynuacji, która będzie

    wydawana i przyjmowana w okresie od 14 marca 2016 r do 31 marca 2016r.

2.  Karty zgłoszeniowe dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowych będą wydawane i przyjmowane 

     od 4 kwietnia 2016 r do 28 kwietnia 2016 r

3. Kartę zgłoszeniową należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej żłobka.

4. Po dokładnym i czytelnym wypełnieniu Kartę zgłoszeniową należy złożyć w placówce Miejskiego Żłobka.

5. Wraz z Kartą zgłoszeniową należy złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Miasta Siedlce oraz odpowiednie pozostałe załączniki za, które

    dziecko może otrzymać dodatkowe punkty (załączniki są do dostepne w zakładce "pobieralnia").

6. W okresie od 4 maja 2016 do 16 maja 2016 r będą rozpatrywane karty zgłoszeniowe dzieci  przez wewnętrzną komisję rekrutacyjną pod przewodnictwem dyrektora.

7. Dzieci nieprzyjęte do żłobka w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc za zgodą rodziców są umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca te dzieci mają  

    pierwszeństwo w przyjęciu.

8. Wywieszenie list dzieci przyjętych do żłobka na rok 2016/2017 odbędzie się dnia 20 maja 2016 r na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w żłobku.

9. Do dnia 30 czerwca 2016 r rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzenia, że dziecko będzie korzystać od września z usług żłobka poprzez złożenie 

    Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka (potwierdzenie dostępne na stronie żłobka lub placówce).

10. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy.