Kryteria przyjęcia dziecka do żłobkaKRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

2019/2020

1.

Aktywność zawodowa obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni studiujący albo uczący się w systemie dziennym.

W przypadku samotnego wychowania dziecka odpowiednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

Załączniki: potwierdzenie z zakładu pracy na karcie przyjęcia dziecka do żłobka, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie z uczelni lub szkoły, zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

20 pkt

2

Rodzic/opiekun prawny posiadający prawo do zasiłku rodzinnego przyznanego na podstawie postanowień ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. 1359, ze zm.).

Załącznik: decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego.

20 pkt

3

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.

Załączniki: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, decyzję o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

10 pkt

4.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa dziecka w roku szkolnym 2019/2020  do żłobka, do którego został złożony wniosek.

 

10 pkt

5.

Rodzicielstwo wielodzietne (co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia jeśli osoba uczy się w szkole średniej lub w szkole wyższej. Naukę należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły bądź uczelni.)

Załącznik: oświadczenie potwierdzające wielodzietność.

20 pkt

6.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).

10 pkt

7.

Niepełnosprawność dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze późn. zm.).

10 pkt

 

UWAGA:

O kolejności przyjęć decyduje liczba otrzymanych punktów.

Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami.